lepra India

De Leprastichting en de LepraZending zetten zich beiden in voor hetzelfde doel: het snel opsporen en behandelen van leprapatiënten en het helpen van mensen die verminkt zijn en worden verstoten uit de maatschappij. Onze organisaties werken in een aantal landen samen. Zo stemmen wij met elkaar en met lepraorganisaties uit andere landen af wie waar werkt. Daarnaast wisselen we ervaringen en informatie uit over voortgang van de strijd tegen lepra.

Toen wij in 1967 begonnen met ons werk, was de LepraZending overigens nog niet actief in Nederland. The Leprosy Mission uit het Verenigd Koninkrijk heeft pas later een fondsenwervend kantoor opgezet in Nederland, om met name via de kerken geld op te halen voor de projecten van het hoofdkantoor. Inmiddels is dit kantoor volledig zelfstandig, met eigen projecten om lepra te bestrijden. De LepraZending doet dit vanuit een Christelijke inspiratie, terwijl de Leprastichting zich neutraal opstelt ten aanzien van religie of levensfilosofie.

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra. Ons doel? In 2040 een wereld zonder lepra!

83% van onze inkomsten wordt besteed aan onze doelstellingen. Van elke uitgegeven euro besteden we dus 17 cent aan zaken die nodig zijn om ons doel te kunnen bereiken en de organisatie daarvoor op orde te houden. Denk bijvoorbeeld aan de huur van ons kantoorgebouw, uitgaven voor fondsenwerving, maar ook aan de totale salariskosten van onze medewerkers.

Het jaarinkomen van onze directeur Linda Hummel bedraagt € 120.987,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Hierbij volgt de Leprastichting de Beloningsregeling voor Directeuren van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris of andere vergoedingen. Lees hier meer over ons beloningsbeleid.

LPEP Coordinator Srijana geeft medicatie

Bij het schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De Leprastichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden er verschillende fiscale voordelen.

  • De Leprastichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Wat inhoudt dat we dus meer leprapatiënten kunnen helpen met de schenkingen die wij ontvangen;
  • Uitkeringen die de Leprastichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Donateurs van de Leprastichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Leprastichting.

ANBI status

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de toezichthouder van de goede-doelen-sector. Met het uitgeven van het CBF Keurmerk Erkend Goed Doel is het CBF de kwaliteitsbeoordelaar van goede doelen. De Leprastichting is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitseisen welke het CBF controleert. Zo kunt u ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Wie het logo Erkend Goed Doel voert, laat zien dat het geld van donateurs goed terechtkomt.

Betrouwbaarheid en integriteit staan bij de Leprastichting hoog in het vaandel. Om die reden hanteert de Leprastichting een gedragscode. Deze is onderdeel van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker van de Leprastichting. Al onze medewerkers nemen tijdens hun werkzaamheden de betreffende gedragsregels in acht.

Partos lidmaatschap

De Leprastichting is lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties een belangrijk aandachtspunt. Vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. In de gedragscode worden de waarden weergegeven volgens welke de lidorganisaties willen handelen. Als onderdeel van het Partos lidmaatschap is deze gedragscode, door alle Partos-leden getekend.

De Leprastichting hecht veel waarde aan de mening van haar donateurs. Want zonder onze donateurs kunnen wij ons werk niet doen.

De opmerkingen, suggesties en/of klachten die er zijn willen we graag beantwoorden of samen oplossen. Om deze reden hebben we een klachtenreglement opgesteld zodat we klachten op een goede manier kunnen afhandelen en registreren. Het uiteindelijk doel hiervan is uiteraard om er voor de toekomst lering uit te trekken. Lees hier alles over de klachtenprocedure.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.