Kinderen in een leprakolonie in India
De Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding (hierna: de Leprastichting) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij over hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen, en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en activiteiten, waaronder onze website(s).De Leprastichting hecht groot belang aan gegevensprivacy en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Deze informatie kan veranderingen ondergaan, dus kom regelmatig kijken op deze pagina. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen via info@leprastichting.nl of Postbus 95005, 1090 HA, Amsterdam.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

De Leprastichting is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG en is gevestigd aan de Wibautstraat 137k, 1097 DN in Amsterdam, Nederland.

Gegevensprivacy is van essentieel belang voor de Leprastichting en wij willen open en transparant zijn over de verwerking en beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze relaties. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

Voor welke doeleinden verwerkt de Leprastichting uw persoonsgegevens?

De Leprastichting verwerkt gegevens van personen waarmee zij een relatie heeft. Persoonsgegevens worden ook verkregen door het invullen van contactformulieren op de website(s) van de Leprastichting.

Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. De Leprastichting heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

De belangrijkste doeleinden waarvoor de Leprastichting persoonsgegevens verwerkt, zijn:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs, vrijwilligers, leveranciers en zakelijke partners;
 • Het onderhouden van contacten met ons netwerk;
 • Het voeren van de donateursadministratie;
 • Het voeren van de administratie van al onze projecten;
 • Het aanbieden van goederen en diensten, zoals de gratis donatiebox en aankopen via de webshop;
 • Het sturen van een (nieuws)brief,
 • Het uitvoeren van relatiebeheer, promotie- en marketingactiviteiten;
 • Het (mede) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waarbij u voorafgaand wordt geïnformeerd over het doel van het onderzoek en welke gegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Deze gegevens worden uiteraard niet zonder uw toestemming gebruikt;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website(s) (via cookies);
 • Het voeren van personeelsadministratie, waaronder het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en werving en selectie van nieuwe medewerkers;
 • Ons archief;
 • De bedrijfsvoering en financiële administratie, waaronder het uitvoeren en beheren van procedures gericht op financiën, informatietechnologie (IT), juridische zaken en interne en externe informatievoorziening;
 • Algemene processen zoals het uitvoeren van de klachtenprocedure.

Waarom benaderen wij u via e-mail?

Via e-mail houden we u op de hoogte van het werk van de Leprastichting en fondsenwervende acties. Ook verzend de Leprastichting automatische bevestigingen van een donatie. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Waarom benaderen wij u telefonisch?

Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van de Leprastichting maken we soms gebruik van telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen alleen als u een klantrelatie met ons hebt. Zonder klantrelatie zullen wij eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat u bij ons aan kunt geven dat u liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

Van wie verzamelt de Leprastichting persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt de Leprastichting gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • bezoekers van de website(s) en webshop;
 • donateurs (ook potentiële- en oud-donateurs);
 • vrijwilligers en ambassadeurs;
 • netwerkcontacten, zakelijke relaties en samenwerkingspartners;
 • deelnemers aan evenementen, zoals de Lepraloop;
 • medewerkers en sollicitanten;
 • leden van commissies en de Raad van Toezicht;
 • externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten en studenten en scholieren;
 • doelgroepen van de projecten die de Leprastichting uitvoert, zoals (ex-)leprapatiënten;
 • partners van de Leprastichting.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Leprastichting?

De Leprastichting verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, welke per proces en per categorie van betrokkenen verschillen. Dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons);
 • gifthistorie;
 • contacthistorie;
 • beeldmateriaal (van bijvoorbeeld georganiseerde evenementen).

De Leprastichting verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, of via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Geven en intrekken van toestemming

Voor sommige activiteiten heeft de Leprastichting uw toestemming nodig. Denk hierbij aan het gebruik van uw e-mailadres of huisadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven of voor het versturen van promotionele e-mails omtrent activiteiten van de Leprastichting. Ook voor gebruik van beeldmateriaal vragen wij uw toestemming. Voor het gebruik van uw gegevens zullen wij u altijd informeren voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken en welke gegevens het betreft, zodat duidelijk is waarvoor u toestemming geeft. U kunt deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Social media

Op onze website(s) zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van deze sociale media om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens.

Hoe zorgt de Leprastichting voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Leprastichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Leprastichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Leprastichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van de Leprastichting kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, zoals bijvoorbeeld het werven van donateurs of het verzenden van papieren post. De Leprastichting maakt afspraken met deze dienstverleners om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Leprastichting kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De Leprastichting verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij een vordering).

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Unie (hierna: EU)

De Leprastichting verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij wetenschappelijk onderzoek.

Bewaartermijnen

De Leprastichting bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken en activiteiten op grond van de relatie die zij met u heeft.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Leprastichting. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Echter, dit is slechts mogelijk voor zover de Leprastichting nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen. Wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is, bijvoorbeeld, kan het zijn dat zij de gegevens van donateurs niet meer kan verwijderen omdat dit reeds gebeurd is. Houd u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren.

Stuur uw verzoek naar info@leprastichting.nl of schriftelijk via Postbus 95005, 1090 HA, Amsterdam.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geen post meer ontvangen

Wenst u geen post meer van de Leprastichting te ontvangen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via bovenstaand (e-mail)adres. Komt u nog niet in ons donateursbestand voor, dan vragen wij om uw adres om in de toekomst te kunnen garanderen dat u geen post meer krijgt. Wilt u dit niet, dan kunt u zich uitschrijven via www.postfilter.nl.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Leprastichting passende beveiligingsmaatregelen toe. De Leprastichting neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en klikgedrag

De Leprastichting houdt op haar website(s) algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website(s) voor u te optimaliseren. Wij gebruiken verschillende tools om de website(s) optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. Lees meer in het cookiebeleid over de cookies die de Leprastichting gebruikt.

Privacybeleid van derden

Op de website(s) van de Leprastichting kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Leprastichting behorende, websites. De Leprastichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@leprastichting.nl of via 020 –595 05 00.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 24 juni 2021

De Leprastichting behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. De Leprastichting raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.