<<<< ENGLISH BELOW >>>>

Draag jij graag bij aan een gezonde en inclusieve wereld?

Werken bij de Leprastichting betekent werken aan een wereld zonder lepra. Een wereld waarin lepra niet langer voor slachtoffers zorgt met ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. Want internationale leprabestrijding is effectief gebleken. Effectief door de succesvolle behandeling van leprapatiënten. Effectief door het preventief behandelen van naaste contacten zodat verdere besmetting wordt voorkomen. Effectief door voorlichting en training van gezondheidswerkers en (ex) leprapatiënten waardoor handicaps, discriminatie en uitsluiting niet langer nodig zijn.

Een wereld zonder lepra is hiermee een concreet en realistisch doel. In 2040 willen we dit bereikt hebben. Hiervoor zijn wel (financiële) middelen en bevlogen medewerkers nodig. Wil jij je schouders zetten onder het realiseren van dit haalbare doel? Ben jij een mensgerichte manager met ervaring in internationale samenwerking en het inspireren en aansturen van een team bevlogen professionals? Solliciteer dan op deze uitdagende positie in het internationale kantoor van de Leprastichting in het hart van Amsterdam!

De Leprastichting heeft kantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië, maar is momenteel in een organisatietransitie naar een internationale alliantie van zelfstandige NGO’s: de NLR Alliantie. Op het kantoor in Amsterdam zijn dit jaar zijn de programma- en medisch technische afdelingen samengevoegd tot de afdeling Programma’s, Onderzoek & Partnerschappen. De samenvoeging reflecteert de intensieve samenwerking die al bestond en de veranderende rol van het Nederlandse kantoor binnen de NLR alliantie. Om leiding te geven aan deze nieuwe afdeling en deze verandering in goede banen te leiden zijn wij per direct op zoek naar een inspirerend, strategisch en resultaatgericht:

Hoofd Programma’s, Onderzoek & Partnerschappen

De afdeling Programma’s, Onderzoek & Partnerschappen bestaat uit 15 gedreven medewerkers. De afdeling is verdeeld over de volgende 3 clusters die elk worden aangestuurd door een coördinator:

 • Alliantie & Partnerschappen
 • Onderzoek en beleidsbeïnvloeding
 • Institutionele fondsenwerving & projectvoorstel ontwikkeling

Wat ga je doen als Hoofd afdeling Programma’s, Onderzoek & Partnerschappen

 • Je stuurt, coacht en motiveert de medewerkers; stelt heldere kaders op en maakt concrete resultaat-en kwaliteitsafspraken met teamleden; zorgt voor een heldere rol en taakverdeling binnen de afdeling en stimuleert de onderlinge samenwerking.
 • Je bent lid van het managementteam en gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatiebrede strategie, organisatieontwikkeling en cultuur. Daarnaast ben je sparringpartner voor de directeur-bestuurder.
 • Je ontwikkelt in samenwerking met de afdeling het afdelingsbeleid ten aanzien van programma’s, onderzoek, innovatie, kennisontwikkeling, alliantievorming, beleidsbeïnvloeding en institutionele fondsenwerving en vertaalt dit naar heldere kaders voor (meer)jaarplannen, budgetten en doelstellingen.
 • Je begeleidt de afdeling bij de implementatie van plannen en projecten, stuurt werkzaamheden op kwaliteit en impact, monitort voortgang van gestelde doelen en stuurt bij waar nodig.
 • Je ontwikkelt en overziet het alliantie-brede leertraject en stelt de kaders vast voor reviews en evaluaties van thema- en landenprogramma’s. Daarnaast overzie je de monitoring en de voortgang van de gestelde doelen en prestatie indicatoren.
 • Je overziet en begeleidt het decentralisatieproces en de alliantievorming en stemt af met het MT over de benodigde veranderingen in het internationale kantoor.
 • Je overziet de ontwikkeling en implementatie van de alliantie-brede meerjarenstrategie en stuurt op resultaten en impact op de drie zero’s (Zero Transmission, Zero Disability & Zero Exclusion) aan de aan de hand van de centrale Planning, Monitoring, Evaluation and Learning cyclus (PMEL).
 • Je bouwt en onderhoudt een breed netwerk met strategische partners en donoren en vertegenwoordigt de organisatie naar externe organisaties en samenwerkingsverbanden.

Wat krijgen we van jou?

 • Universitair werk- en denkniveau
 • Strategische denker en ervaren ‘people manager’ die professionals kan inspireren en motiveren en affiniteit heeft met operationele werkprocessen
 • Aantoonbare werkervaring (minimum 10 jaar) in een vergelijkbare functie
 • Strategische netwerker met gedegen kennis en netwerk van internationale samenwerking en aantoonbare ervaring met strategische beleid beïnvloeding en lobby en advocacy.
 • Kennis en ervaring in partnerlanden is een absolute pré
 • Ervaring in international (public) health is een pré
 • Beschikt over een aantoonbaar netwerk in de sector ontwikkelingssamenwerking
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Sterke internationale communicatieve vaardigheden

Wat krijg je van ons?

 • Een uitdagende functie binnen een internationale organisatie die volop in beweging is;
 • Een gedreven en deskundig team met hart voor onze missie;
 • Een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, tussen de € 5.151 en € 6.732 bruto per maand op basis van een fulltime contract (38 uur is fulltime);
 • 8% vakantiegeld en 4% eindejaarsuitkering op jaarbasis;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een pensioenregeling);
 • Een jaarcontract met uitzicht op verlenging;
 • Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Kom jij onze organisatie versterken?

Reageer dan vóór maandag 13 mei en stuur je CV en motivatie naar vacaturesNLR@leprastichting.nl. Het eerste gesprek staat gepland op woensdag 18 mei en het tweede gesprek op vrijdag 20 mei. De gesprekken zullen plaatsvinden bij ons op kantoor. Voor meer informatie neem contact op met Karijn de Jong, Hoofd Programma’s a.i.

De Leprastichting streeft naar gelijke kansen voor iedereen, wij kijken uit naar een kandidaat die de organisatie in alle opzichten meer divers maakt! Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de Leprastichting

De Leprastichting wil de eeuwenoude ziekte lepra definitief een halt toeroepen. Nog steeds diagnosticeren we jaarlijks 200.000 nieuwe leprapatiënten en leven miljoenen mensen met de ernstige gevolgen van lepra door discriminatie en uitsluiting. Onnodig, want bij tijdige opsporing en behandeling is verdere besmetting te voorkomen. Naast hulpverlening financiert de Leprastichting wetenschappelijk onderzoek om gebleken effectieve behandelmethodes wereldwijd te kunnen inzetten.

De Leprastichting bestrijdt lepra met lokale kantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië en internationale partners. Op ons internationale kantoor in Amsterdam werken zo’n 40 mensen en in de landenkantoren 200 medewerkers. De Leprastichting is een ANBI met CBF-erkenning en krijgt de steun van 45.000 donateurs en toonaangevende institutionele donoren waaronder de Nationale Postcodeloterij. Internationaal staan we bekend als NLR, until No Leprosy Remains. De Leprastichting heeft een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP).

Kijk voor meer informatie op onze websites: www.leprastichting.nl en www.nlrinternational.org.

<<<< ENGLISH >>>>

NLR is looking for an inspiring, strategic, and result-oriented Head of Programmes, Research and Partnerships

Do you want to make an impact for people who need it most?

Working at NLR means working towards a world without leprosy. A world in which leprosy no longer causes victims with serious physical and psychological consequences. Because international leprosy control has proven to be effective. Effective through the successful treatment of leprosy patients. Effective by preventive treatment of close contacts so that further contamination is prevented. Effective through informing and training of health professionals and (ex) leprosy patients, so that handicaps, discrimination, and exclusion are no longer necessary.

A world without leprosy is therefore a concrete and realistic goal. We want to achieve this by 2040 and this requires (financial) resources and enthusiastic employees. Do you want to put your shoulders to the wheel to realize this achievable goal? Are you a people-oriented manager with experience in international collaboration and inspiring and managing a team of enthusiastic professionals? Then apply for this challenging position at the international office of NLR in the heart of Amsterdam!

NLR has offices in Mozambique, India, Indonesia, Nepal, and Brazil, but is currently in an organizational transition to become an international alliance of independent NGOs: the NLR Alliance. At the Amsterdam office, the programmes and medical technical departments were merged this year into the Programmes, Research & Partnerships department. The merger reflects the intensive collaboration that already existed and the changing role of the Dutch office within the NLR alliance. To lead this new department and steer this change in the right direction, we are immediately looking for an inspiring, strategic, and result-oriented:

Head of Programmes, Research & Partnerships 

The Programmes, Research & Partnerships department consists of 15 passionate employees. The department is divided into the following 3 clusters, each managed by a coordinator:

 • Alliance & Partnerships
 • Research and advocacy
 • Institutional fundraising & project proposal development

What will you do as Head of Programs, Research & Partnerships Department

 • You will direct, coach, and motivate the employees; draw up clear frameworks; make concrete agreements about results and quality with team members; ensure a clear division of roles and tasks within the department and stimulate mutual cooperation.
 • You are a member of the management team and jointly responsible for the organization-wide strategy, organizational development, and culture. You are also a sparring partner for the Executive Director.
 • You develop department policy in collaboration with the department with regard to programmes, research, innovation, knowledge development, alliance formation, influencing policy and institutional fundraising, and you translate this into clear frameworks for (multi-)annual plans, budgets, and objectives.
 • You guide the department in the implementation of plans and projects, direct the work of the employees on quality and impact, monitor progress towards set goals and adjust where necessary.
 • You develop and oversee the alliance-wide learning trajectory and you determine the frameworks for reviews and evaluations of themed programmes and country programmes. In addition, you oversee the monitoring and progress of the set goals and performance indicators.
 • You oversee and supervise the decentralization process and the alliance formation, and you coordinate with the MT about the necessary changes in the international office.
 • You oversee the development and implementation of the alliance-wide multi-year strategy, and you manage results and impact on the three zeros (Zero Transmission, Zero Disability & Zero Exclusion) on the basis of the central Planning, Monitoring, Evaluation and Learning cycle (PMEL).
 • You build and maintain a broad network with strategic partners and donors, and you represent the organization to external organizations and partnerships.

Your profile

 • University working and thinking level
 • A strategic thinker and experienced people manager who can inspire and motivate professionals and has an affinity with operational work processes
 • Demonstrable work experience (minimum 10 years) in a comparable position
 • A strategic networker with thorough knowledge and network of international cooperation and demonstrable experience with strategic policy influencing and lobbying and advocacy
 • Demonstrable network in the development cooperation sector
 • Good understanding of the Dutch and English language in word and writing
 • Strong international communication skills
 • Knowledge and experience in partner countries is an absolute advantage
 • Experience in international (public) health is an advantage

We offer

 • Challenging position within an international organization that is in full swing;
 • Passionate and expert team with a heart for our mission;
 • A salary, depending on knowledge and experience, between € 5,151 and € 6,732 gross per month based on a full-time contract (38 hours is full-time);
 • 8% holiday allowance and 4% year-end bonus on an annual basis;
 • Good secondary employment conditions (including a pension scheme);
 • An annual contract with a view to extension;
 • Room for personal growth and development.

Join our team!

Please respond before Monday 13 May and send your CV and motivation to vacaturesNLR@leprastichting.nl  The first meeting is scheduled for Wednesday 18 May and the second meeting on Friday 20 May. The interviews will take place at our office. For more information, please contact Karijn de Jong ,Head of Programs a.i.

NLR strives for equal opportunities for everyone, we are looking for a candidate who will make the organization more diverse in all respect! Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.

About NLR

NLR wants to end the age-old disease leprosy once and for all. Still every year 200.000 new leprosy patients are diagnosed worldwide, and millions of people live with the serious consequences of leprosy due to discrimination and exclusion. Unnecessary, because timely detection and treatment can prevent further infection. NLR is an international NGO that aims for a world without leprosy and its consequences. In our strategy we focus on Zero Transmission, Zero Disability and Zero Exclusion.

NLR is a strong believer in collaboration. NGOs with the same mission in Brazil, Indonesia, India, Nepal, and Mozambique are part of the NLR Alliance and are supported by our international office based in Amsterdam. As an active partner in international networks such as the Global Partnership for Zero Leprosy and the International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), together we make a significant impact towards our mission. NLR is a global forerunner in conducting and promoting leprosy research and driving evidence-based innovation.

About 40 people work in our international office in Amsterdam and 200 total globally. NLR, in the Netherlands better known as Leprastichting, is an ANBI with CBF recognition and is supported by 45,000 donors and leading institutional donors including the Nationale Postcode Loterij.

For more information visit our websites: https://nlrinternational.org and www.leprastichting.nl

 

 

 

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.